8467816, 1635111068, 20211024213108, 24, 10, 2021

Sur FBook: Un post de Cộng đồng CS:GO Việt Nam


1709020, 1635111067, 20211024213107, 24, 10, 2021

Bắn tnay đi major được chưa các bác

Fiche technique de cette publication Facebook:
– Nom de l’auteur du post: Cuong Vu Quoc
– Date exacte de publication sur facebook: 2021-06-14 05:42:21
– Nombre de partage sur facebook: 1
– Nombres de likes: 149

Source

(32 commentaires)

  1. Tôi nghĩ việc ông đi bắn major hay không thì ông nên hỏi bản thân ý, tại vì nhóm này không ai đủ trình độ như ông để trả lời đâu

  2. Lên mà nhận cup thôi b, bắn mấy bọn oắt làm j cho bẩn tay ra <(")

  3. đấm mồm cả s1mple rồi, chạy lên lấy cúp luôn đi bắn làm gì cho bẩn tay

  4. vào vòng loại major nó lại bắn cho san chấn tâm lý thì tội

  5. Khá quá bạn ơi,nhưng mà là ngô bá khá a.k.a tù binh múa quạt

Les commentaires sont fermés.